lattlagrat_logo_280px

Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar kring lokaler/förråd, kostnader, villkor eller liknande! Ring, maila eller använd formuläret på den här sidan.

Lättlagrat AB
Björkskataleden 3B
973 47 LULEÅ

  0920 - 23 11 00

  info@lattlagrat.nu

Öppettider förråd
Måndag – Söndag: 06:00 – 23:00

Du kommer åt ditt förråd med egen personlig kod. Se till att vara ute från området i god tid innan 23:00.

Öppettider kundmottagning
Vardagar: 13:00 – 17:00
Lördag: Stängt
Söndagar och helgdagar: Stängt

0920 - 23 11 00 info@lattlagrat.nu

Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar kring lokaler/förråd, kostnader, villkor eller liknande! Ring, maila eller använd formuläret på den här sidan.

Lättlagrat AB
Björkskataleden 3B
973 47 LULEÅ

  0920 – 23 11 00

  info@lattlagrat.nu

Öppettider förråd
Måndag – Söndag 06:00 – 23:00

Du kommer åt ditt förråd med egen personlig kod. Se till att vara ute från området i god tid innan 23:00.

Öppettider kundmottagning
Vardagar: 13:00 – 17:00
Lördag: Stängt
Söndagar och helgdagar: Stängt

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Upplåtelseavtal och villkor

1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i Avtalet och i dessa Allmänna Bestämmelser vilka gemensamt formar Avtalet. Vid tecknad försäkring gäller även Allmänna Villkor för försäkring.

1.3 Om Kunden hyr parkeringsplats eller utnyttjar andra särskilda tjänster gäller i tillämpliga delar de villkor som anges i Avtalet och de Allmänna Bestämmelserna.

2. Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare.

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Företaget eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen och vara Företaget eller Kunden tillhanda senast den 15:e i månaden, i annat fall anses. Avtalet förlängt ytterligare en månad.

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall låset vara borttaget till avtalat uppsägningsdatum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. För borttagning av lås utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Företaget är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:

a) utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra hand;

b) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;

c) bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Företaget;

d) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar.

2.5 Vid förtida uppsägning har Företaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyres- avgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Företaget har
vidare rätt att förverka eventuell depositionsavgift och förskottsbetald hyra.

3. Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

3.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av Avtalet och skall betalas utan anmodan i förskott senast den första dagen i varje månad. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig etalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor.

3.2 Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Företaget rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Företaget har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.

3.3 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Företaget rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.

3.4 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4. Depositionsavgift

4.1 Företaget kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar
verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5. Panträtt m m i förvarat gods

5.1 Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Företaget rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så
mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Företaget skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

5.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det han lämnade, eller avhystes från Förvaringsutrymmet, har hämtat förvarat gods, har Företaget, utöver vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.

5.4 Kunden befullmäktigar genom undertecknande av Avtalet Företaget att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt 5.2 och 5.3 efter egen bedömning.

6. Förvarat gods

6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Företaget när en väsentlig värdeförändring sker.

6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvarings- utrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

6.4 Företaget åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7. Förvaringsutrymmets användning och skötsel

7.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.

7.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom.

7.3 Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när Avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att lås tas bort vid utflyttning. Om Kunden inte gör detta har Företaget rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset, dock minst 300 kr.

8. Tillgång och tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en särskild kod/kort/nyckel. Kunden skall vara aktsam om koden/kortet/nyckeln och förvara den på säkert ställe. Om Kunden misstänker att koden, kortet eller nyckeln kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till Företaget.

8.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsanläggningen, eller efter särskild överenskommelse. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Företagets kontroll.

8.3 Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Företaget skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.

8.4 Företaget har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller Avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

9. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden samtycker till att den som innehar rätt kod/kort/nyckel har Kundens tillstånd att få tillträde till Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

10. Obligatoriskt försäkringsskydd

10.1 Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

10.2 Företaget erbjuder Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom försäkringsbolaget Reason Global Insurance. Försäkringsgivaren är Brit Insurance Ltd. Försäkringen gäller för Kunden i egenskap av
försäkringstagare såsom ägare till försäkrad egendom. Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft och för egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet. En
sammanfattning av försäkringsskyddet är bifogat Avtalet (“Allmänna Villkor”).

11. Personuppgifter

11.1 Se flik ”Integritetspolicy”

12. Överlåtelse

12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Företagets skriftliga medgivande.

12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Företagets koncern utan föregående godkännande av Kunden.

13. Övriga bestämmelser

13.1 Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2 500 kr för varje falsklarm.

14. Meddelande

14.1 Kunden skall skriftligen meddela Företaget adressändringar.

14.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

15. Tvist

15.1 Tvist mellan Kund och Företaget skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

2017/01

INTEGRITETSPOLICY

Lättlagrat AB (nedan ”Lättlagrat”) värnar om din integritet och säkerhet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Den här integritetspolicyn gäller för dig som inte är anställd hos Lättlagrat.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Lättlagrat så behandlar vi olika kategorier av personuppgifter.

Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska få behandla dina personuppgifter så måste det finnas stöd i GDPR, det måste finnas ett ändamål och en rättslig grund för behandlingen. Beroende på vilket förhållande du har till oss på Lättlagrat så behandlar vi dina personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder.

Vi kan i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt gällande författningar, exempelvis så sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se med vilket ändamål och vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

Hur länge vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen.

Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Till vem lämnar vi dina personuppgifter?
I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig. Det innebär att de behandlar dina personuppgifter men att de inte får använda dina personuppgifter för andra ändamål och villkor än de som vi anger åt dem.

Överföring till tredje land
Vi kan även anlita leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, ett så kallat tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land så kontrollerar vi att det finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter.

Se tabell över personuppgiftsbehandlingar nedan för att se om dina personuppgifter överförs till tredje land.

Övriga mottagare
Vi lämnar även ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.
Normalt har du rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.

Vi kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. I de fall vi behöver mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer vi informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det så är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och kunna fastställa att begäran kommer från dig.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att vända dig till oss och få personuppgifterna rättade. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att rättelse har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om rättelse.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att få dina personuppgifter raderade:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de insamlats för;
– Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke;
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring;
– Om du motsätter dig en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen;
– Om behandlingen inte har följd gällande rätt; eller
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I de fall det föreligger en skyldighet enligt lag att spara dina personuppgifter så kan vi inte tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att radering har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om radering.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter:
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring så kan du kontakta oss och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet;
– Om behandling sker med stöd av en intresseavvägning så kan du invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen så kommer vi upphöra med behandlingen för det ändamålet.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandlingen ska begränsas och då enbart lagras hos oss i följande fall:
– Under tiden det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta i de fall du bestrider uppgifternas korrekthet;
– Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska begränsas och inte raderas;
– Om du trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller uppgifterna för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
– I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du gjort en invändning mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och använda dig av dessa hos exempelvis en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som rättslig grund.

Kontaktuppgifter till Lättlagrat
Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Lättlagrat på telefonnummer 0920-23 11 00 eller e-post info@lattlagrat.nu.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Lättlagrat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av den här integritetspolicyn.

Ändring av integritetspolicyn
Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. Besök vår webbsida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Tabell över personuppgiftsbehandlingar

Personuppgifts-
behandling

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Överföring till tredje land

Raderingstider

Hantering av pågående hyresförhållande

Administrera och upprätthålla parternas skyldigheter i hyresförhållandet som grundar sig på Avtalet.

Namn, hemadress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Avtal och rättslig förpliktelse (bokföringslagen).

Ja, till Amazon i USA med stöd av Privacy shield.

Upp till 24 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.

Kontakt via webbsida

Fullfölja avtal eller kunna svara dig i de fall du kontaktar oss. 

Namn, e-post och övriga personuppgifter du väljer att dela med oss. 

Fullfölja avtal eller intresseavvägning. 

Ja, till Amazon i USA med stöd av Privacy shield.

Upp till 24 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.

Hantering av potentiella kunder

Marknadsförings-ändamål

Namn, hemadress, e-postadress och telefonnummer.

Intresseavvägning

Ja, till Amazon i USA med stöd av Privacy shield.

Upp till 3 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.

Hantering av kösystem

Administrera kösystem till förrådsutrymme.

Namn, telefonnummer och e-postadress.

Intresseavvägning

Ja, till Amazon i USA med stöd av Privacy shield.

Upp till 3 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.

Kameraövervakning

Övervakning för att kunna begära skadestånd för skadegörelse, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av materialet som bevis i en pågående utredning.

Filminspelning

Intresseavvägning

Nej

Upp till 3 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.

Kontakt via epost

Fullfölja avtal eller kunna svara dig i de fall du kontaktar oss. 

Namn, e-post och övriga personuppgifter du väljer att dela med oss. 

Fullfölja avtal eller intresseavvägning 

Nej

Upp till 24 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.  

Inpasseringssystem

Skydda utrymmen från obehörig åtkomst, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av materialet som bevis i en pågående utredning.

Namn och inpasseringslogg

Intresseavvägning

Nej

Upp till 13 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de är avsedda för.